Dialog del – 5

”Jaså, vi är nu inne i 3:e veckan i augusti med biodlingen”, säger deltagare Eyvind.
”Tiden har bara rusat i väg, tycker det inte är länge sedan vi började med att studera biodling”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, tiden går fort när man har roligt.
Cirkelledaren säger:
— Nu när vi är inne i 3:e veckan i augusti försöker vi med att skatta bort låda G från dragbiavläggaren.
”Men är det säkert att honungen är mogen i den för att skattas bort?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Vi får skatta bort den fast att honungen kan hålla för hög vattenhalt. Det är vanligt att honungen har något förhöjd vattenhalt på hösten. Men all honung tillsammans, då jämnas som regel vattenhalten ut till under 20 % som är gränsvärdet för att honungen kan börja jäsa. För att få honungen lite torrare får man ställa den i ett varmt rum. Med en liten fläkt under som trycker luft upp genom ramarna.
”Är det riktigt att plocka bort maten för bina redan nu”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:

— I takt med att mängden av bin går ned i samhället får deras utrymme reduceras för att hjälpa bina med värmeekonomin. Men bina får inte på något sätt svälta. Det är möjligt att det finns några ramar med honung i ytterkanterna av låda B. Efter att låda G har lyfts av samhället kollas ramarna i låda B. Det är efter eventuella drottningceller man kollar i första hand. Sedan kollas matförrådet i låda B. Saknas det mat, då får ca 2, 3 honungsramar från låda G hängas ned i låda B. Nu när drottningen inte har haft tillgång till lådan finns där nog några ramar som är helt fria från yngel.
”Ska man hålla på med detta pyssel med bina varje vecka”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Det att göra avläggare är ur bisvärmssynpungt det bästa man kan göra. Det att placera låda B över låda C hade syftet att få fram fler vinterbin. Man kunde ha haft endast låda C till yngelrum fram till invintringen. Men det hade reducerat antalet vinterbin. Det är de som övervintrar samhället fram till mitten av maj början av juni året därpå. Låda B orsakade en del extra arbete med ynglet, men å andra sidan får man ett starkt samhälle över vintern.
”Du har skrivit under vecka 4 augusti om att kolla i lådorna A, B och C. Varför ska man göra det?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger.
— Det är inget tvång att göra detta. Kollen är mer för att säkerställa om hur mycket yngel det finns i drottningavläggaren och dragbiavläggaren. Men också om hur mycket yngel det är kvar i låda B som ska kläckas. Till om en vecka då har det passerat 3 veckor sedan låda B kom över spärrgallret och då är allt yngel kläckt. Nej inte behöver man kolla upp samhällena mer än vad nöden kräver.
”Det var skönt att veta! Återställs inte låda B efter att ha skattat bort den, då är sommarens arbete enbart att skatta honung och slunga densamma. Är det rätt uppfattat?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, det är alldeles riktigt!
Cirkelledaren säger:
— Nu är biodlingen inne i 1:a veckan i september. Den sista skattlådan som nu finns på respektive samhälle ska skattas bort. Men innan vi gör det behöver matfrågan i lådorna A och C säkerställas. Efter att skattlådan på samhället har lyfts av ges några puffar rök på spärrgallret för att driva ner
drottningen från den platsen. Gallret plockas bort, sedan kollas i låda C och låda A om där finns sammanlagt ca 2 ramar med mat. Min erfarenhet är att flytta ned 1, 2 ramar med mat från sista skattlådan, låda B och D. De ramarna får byta plats med lika många i yngelrummet, men ingen
yngelram. Men inga bin får komma med vid skiftningen. Det behöver kollas extra mycket denna gång för att säkerställa att samhället har förutsättningar för att klara vintern. Det får vara max 3 ramar med pollen. En ram längst fram eller längst till vänster eller till höger. En ram som nr. 8 räknar framifrån eller från vänster respektive höger. Den 3:e med lite pollen placeras mitt i samhället. Alla ramar med yngel placeras på ömse sidor av pollenramen i mitten och en eller två ramar med mat längst bak vid varmbygge eller åt ena sidan vid kallbygge. Mellan de yttre pollenramarna och yngelramarna placeras tomma ramar. Det kan vara ramar som vars vax har en svagt kaffebrun färg eller utbyggda ramar från
någon skattlåda. När allt är klart läggs en bitömmare på låda C respektive låda A och därefter med lådorna B och D. Efter 3 dygn har i stort sett alla bin lämnat lådorna B och D, de sista kvarvarande bina får sopas bort. Bitömmarbrickan plockas bort och bina sopas försiktigt bort från dess undersida ned i låda C respektive låda A. Lämplig täckning läggs på samhället som möjliggör att det kan invintras med t.ex. en foderballong och foderbräda med tillhörande foderkopp. Efter att foderballongen vars
innehåll är 60 % sockerlag har vänts upp och ned i foderkoppen ställs en tom låda på samhället och däröver taket. Ett starkt bisamhälle på hösten behöver 10 ramar, men det kan också räcka med 8.

Mvh