Forskning efter varroa kvalster juni – dec 2019

2019-11-13

Den 8 november togs den sista omgången med varroa kvalster in för räkning. Har bara gjort en noggrannare koll av tre bisamhällen. Eftersom endast varroa i deras galler lådor har kunnat räknas ifrån början till slut. Den kupa som vid första gångens räkning hade 75 kvalster har nu sammanlagt uppvisat 170. Det andra som första dagens räkning hade 148 kvalster hade vid sista räkningen 428. Det tredje som vid första gångens räkning hade 320 kvalster hade vid sista räkningen uppvisat 692. I de övriga samhällena har det rent av varit omöjligt att räkna kvalster. Detta på grund av den myckenhet av kvalster som har förekommit i lådorna. En uppskattning har då måst göras för att få en någorlunda bild av mängden varroa kvalster i bisamhällena. Åtta samhällens drottningar är systrar, kommer från samma moderdrottning. Det är en av dess som har uppvisat minst antal av kvalster. Den tredje är även den en av systrarna, har uppvisat 692 kvalster. Hur har sommaren varit för de båda samhällena? Det med minst antal kvalster, där matade bina upp den nuvarande drottningen från grunden. Vilket skedde i och med att samhället konstsvärmades, den gamla drottningen fick följa med i flytten. Den då varande drottningen blev drottningmodern. Hennes dotter i det tredje samhället förenades med hålat papper via drottningskupa efter att den gamla drottningen tagits bort. Drottningmodern ersattes senare med en av hennes döttrar. Olika bidrottningar bär på riktigt många varierande anlag. Överlever bisamhället vintern, det som har uppvisat klart minst antal kvalster i år. Då görs ytterligare forskning nästa år för att se hur utfallet blir då.

Mvh

2019-11-03

I dag åter besök i bigården. Varroa gallerlådorna skiftades till rena, de som varit hos bisamhällena togs in för räkning av kvalster. De har blivit färre för varje dags räkning. I dag andra dagen då alla kvalster kunde räknas. Det samhälle som vid första dagens räkning hade 75 kvalster hade i dag 15. Det andra samhället som första dagens räkning hade 148 hade i dag 36. Det tredje samhället som vid första räkningen hade 320 kvalster hade i dag 49. Det som i går hade 17 hade i dag 19 kvalster. I en låda hittades en larv till lilla vaxmalen. Den har bina burit ned till gallerlådan eftersom larven omöjligt kan ha passerat genom insektsnätet under bisamhället. Bina städar ut allt som inte tillhör bostaden. Hittade i en gallerlåda en tuss med pappersfnas från sommarens förening av bin genom tre hålade annonsblad.

Mvh

2019-11-02

I går skiftades varroa gallerlådorna till rena. Återigen gjordes ett försök att räkna kvalster i gallerlådorna. Det lyckades med sju av dem, de övriga fick göras en uppskattning av antalet kvalster. Det samhälle som första gången uppvisade 75 räknade kvalster hade i går endast 18. Det andra som första gången uppvisade 148 hade i går 105 räknade. Det tredje som första gången uppvisade 320 räknade hade i går 136 räknade. De övriga samhällena uppvisade mellan 139 räknade till 300 uppskattade.

I dag gick det att räkna kvalster i alla samhällens varroa gallerlådor. Det samhälle som vid första uppvisningen hade 75 kvalster hade i dag 30. Det andra som första uppvisningen hade 148 kvalster hade i dag 74. Det tredje som uppvisade vid räkningen första gången hade 320 kvalster, där räknades i dag 97. Ett samhälles gallerlåda uppvisade vid första kollen en uppskattning på 500 – 600 kvalster hade i dag endast 17. I går hade det här samhället 55 räknade kvalster. De övriga samhällena ligger mellan 192 – 271 räknade kvalster.

Bekämpa varroa kvalstret med oxalsyra efter yngelperioden genom dropp-metoden. Det är enkelt, billigt, effektivt samt tar liten tid i anspråk per samhälle. Har använt den här metoden sedan 1999 samt har bina kvar. Ingen annan bekämpning av varroa kvalstret har utförts sedan förra årets bekämpning med oxalsyra.

Mvh

2019-10-31

Tisdagen den 29 oktober tidigt på förmiddagen, solen sken samt temperaturen visade på plus 3 grader C. En ypperlig dag för att bekämpa varroa kvalstret i bisamhällena med oxalsyra. Det gick förvånansvärt bra även några bistick erhölls. Avverkade några minuter med film.

Varroa galler med lådor lades in i varje bisamhälle innan bekämpningen började. Det var meningen att de skulle ha bytts ut i går, det blev inte fallet. I dag byttes de ut till rena. Gjorde senare en noggrann undersökning av gallerlådorna. I flertalet av dem var det riktigt rikligt mycket med kvalster. Det gick endast i tre samhällens gallerlådor noggrant räkna kvalster. I ett var det 148, ett andra 75, ett tredje 320. I de övriga lådorna uppskattades antalet kvalster till mellan 500 – 700 stycken. I morgon byts gallerna ut till rena samt att kvalster återigen försöker att räknas.

Bisamhällenas kondition var skiftande ändå godtagbart. Ett var riktigt svagt, även om det överlever vintern kommer det inte att göra rätt för sig. Ett annat var riktigt rikt på bin. Frågan en kan ställa sig om de kommer att dö i vinter på grund av svält? Alla samhällen har fått 18 kg vinterfoder samt att alla har dragit ned maten. De övriga samhällena är av ordinarie mängd av bin. De kommer med god marginal att klara vintern samt göra rätt för sig under kommande sommar. Möjligt att lite mat kan ges i mars – april nästa år.

Mvh

2019-10-08

Sammanställningen efter binas städning av sin kupa med förekomsten av varroa kvalster under en period av 60 dygn (1/6 – 31/7). Gallerna med tillhörande lådor har efter en tid av 24 timmar i kupan bytts ut till rena. Varje samhälle är namnad med två bokstäver samt tre siffror. Det är hur samhällena är märkta just nu. Märkningen hör samman var drottningarna är födda, parade samt födelseår. Eftersom en del samhällen fick nya drottningar under testet blir det mer på hur bina i stort städar sin kupa.

Det hela blir således: LL1-19, 4 st kvalster. LL2-19, 5 st kvalster. NN1-19, 8 st kvalster. NN2-19, 10 st kvalster. NN3-19, 4 st kvalster. NN4-19, 8 st kvalster. NK1-19, 2 st kvalster. NK2-19, 2 st kvalster. NK3-19, 2 st kvalster. NK4-19, 8 st kvalster.

I samtliga samhällen har bina haft fritt tillträde till de speciella gallerförsedda lådorna. Naturligt döda kvalster har bina städat från kupan dels genom nätet samt lagt i gallerlådan. Speciella löstagbara nätbotten har riktigt små maskor, nätet är ett finmaskigt insektsnät. Det mesta skräpet bär städande bin ned till gallerlådan. I den har det utöver kvalster förekommit vingar från bin, vita kroppsdelar såsom ben från bin, larv till vaxmal. Vaxsmulor i stor samt liten mängd förekom. Liten, stor mängd hör givetvis samman med hur mycket yngel som har kläckts fram. Vaxsmulor faller nog till en del genom nätbotten. Övriga förekomster i gallerlådan har bina burit dit samt lagt i den speciella lådan eftersom de där typerna inte kan komma ned genom insektsnätet. Har fått tanken! Inte bara det, är ganska säker på att bina bär ned allt skräp de hittar i kupan en våning ned till under nätet där gallerlådan befinner sig.

Mvh

Den 31 juli var sista gången sedan början den första juni med att ha varroa gallerlådor inne i bikuporna. Under dessa 60 dygn har det registrerats en del i lådorna. Den sista perioden med lådorna inne i kupan gjordes det sammanslagning av bisamhällen med hjälp av tre annonsblad. Det papperet bet samt städade städande bin bort där till packade ned det i varroa gallerlådorna. Spåren i pappersfnaset i lådan visar var gallerribborna har varit. Några bilder visar hur de vita lådorna ser ut efter att de tagits ut från kupan samt gallret har lyfts bort. Bilderna visar att den vita färgen påverkar bina att lägga skräpet från kupan där. Vid en annan sammanslagning av bisamhällen var det också rikligt med papper i gallerlådan samt framför den. Det hör till saken att själva kupbotten också är vit i flustret. Blev lite skärrad när den gallerlådan skulle skiftas till en ny. Stack in handen i flustret för att dra ut gallerlådan. Ryckte med en gång tillbaka handen eftersom det kändes att fingrarna lades på något ludet! Tänkte först att en råtta hade kommit in i bisamhället? Tog åter en funderare! Tänkte åter att det kan inte vara en råtta där inne! Kröp ned lite för att kunna se in i flustret. Det var ingen råtta, i stället rikligt med pappersfnas från annonsbladet. Bina hade lagt det där på bottnens vita färg. En sammanställning av summeringen från testet med förekomsten av varroa kvalster under 60 sammanhängande dygn kommer om någon vecka.

Ett varroagaller ligger på lådan under. Det vita till höger är kupans nummerlapp.

Ett varroagaller har lyfta upp från lådan under.
Den vita fläcken visar lådans vita färg. Där placerades kupans nummer för att kunna hålla isär inläggen.
Gallerlådornas botten har delats in i mindre ribbliknande fält för att det lättare ska gå att precis räkna varroa kvalsterna.

Mvh