Sök efter varroa 2017

Dokumentation av varroakvalster 2017

Från mitten av juli samt till slutet av augusti under sex veckors tid gjordes noggranna tester. Då av naturligt nedfall av varroakvalster i en varroagallerlåda under bisamhället. Den hade legat inne i två dygn samt därefter bytts ut till en ren. Sedan har varroakvalster räknats samt övrigt i lådan under lämpligt förstoringsglas därtill protokollförts. Det här har utförts under nämnda veckor.

Bisamhällets botten är en specialare för ändamålet, egen produktion. Den gör det enkelt att skifta gallerlådor. Bina trivs ypperligt med den bottnen.

Sammanställningen av naturligt nedfall under 2017. Uträkning om hur medelvärdet blev efter sista testet av nedfallen varoakvalster i varroagallerlådan den 29 augusti. Medelvärdena är såsom följer: 212,7 – 93,1 – 66,8 – 199,7 – 3,0 – 1,7 – 1,2 – 1,0 – 1,3 – 1,4. Det var inte binas drottningar som fanns i samhällena. De flesta av dem har bytts ut till nya. Deras resultat får visa sig år 2018 vid tiden för testet av naturligt nedfall. Av medelvärdena framgår att det finns bin som städar mer än andra, vilket testet under sex veckor utvisar. (Om binas städning får ordas framöver).

I sex av ovan uppräknade bisamhällen har funnits lika många systerdrottningar. Därutöver två samhällen lite svagt släktskap med de tidigare sex. De systerdrottningarna odlades fram efter den drottning som hade allra flest antal av varroakvalster år 2016. Alla drottningar är friparade med flera trakters blandning av drönare.

Under år 2017 bekämpades varroakvalstret söndagen den 12 november. Behandlingen utgjordes med oxalsyra medels droppmetoden. Det visade sig vara skiftande mängd med bin i bisamhällena. Några kommer inte att klara sig till våren 2018. Bekämpningen av varroakvalstret med 60 % myrsyra gjordes ej under år 2017.

Den 15 november byttes varroalådorna ut mot rena. De byttes återigen ut den 18 november mot rena. De var sedan inne under de sista 6 dagarna. Vid kollen efter varroakvalster de första 3 dygnen visade det sig att lådorna innehöll mellan räknade 60 till uppskattat till ca 500 stycken i bigård ett. Mellan 21 samt 82 i bigård två. Efter ytterligare 3 dygn visade det sig att mängden varroakvalster hade sjunkit i antal. Bigård ett till mellan 27 samt 300 stycken. Bigård två till mellan 14 samt 68 stycken. När varroalådorna slutligen efter 6 dygn jämte varroakvalster räknats blev det i bigård ett mellan 8 samt 92 stycken. Medan det i bigård två var mellan 5 samt 26 stycken varroakvalster.

Ett genomsnittsvärde i bigård ett ger värdena mellan 7,91 samt 74,33. I bigård två ger ett värde mellan 5,16 samt 12,83. Genomsnittsvärde = alla räknade därtill alla uppskattade antal varroakvalster sammanräknade samt talet delat med 12 dygn.

Det här ger en riktigt bra bild av hur de olika samhällena klarar av förekomsten av varroakvallstret i kupan.

Anser att det är något låg förekomst av varroakvalster i bisamhällena i bigård två. Detta fast att det finns fem bigårdar inom en radie av tre km. I varken bigård ett eller två har någon bekämpning skett sedan november 2016.

Tidigare om åren har drönarram använts till samt från. Efter att drönarsektionerna varit frysta har vaxbitarna brutit sönder för att söka efter varroakvalster. Ingen gång har det hittats några mellan åren 2009 – 2014. Därefter blev bekämpningen av varroakvalstret endast med myrsyra vid behov efter invintringen sedan oxalsyra första halvan av november.

Det låga antalet varroakvalster i en del samhällen har möjligen sin grund i att den enda yngellådan har skiftats var 14:e dag. Då med en ny vilkens innehåll har varit nio stycken utbyggda vaxramar samt en yngelram med påsittande bin därtill drottningen under spärrgallret. Sedan har skattlådor med lite honung skiftats ned till yngellåda. Honungen har utgjort drivfodring, vilket i förlängningen ger fler bin. Den enda yngellådan har placerats på topp i lådstapeln för att göra det enkelt. Efter fem dygn har den lådan kollats efter drottningceller vilka alla har rivits. Efter fjorton dagar görs processen om tills att svärmperioden är över i första halvan av juli. Den här processen börjar sista veckan i maj.

Hela proceduren var jobbig samt arbetskrävande. Fick i alla fall fram ett gynnsamt resultat med tanke på den låga förekomsten av varroakvalster i bisamhällena. Introducerar troligen en annan modell år 2018.