Forskning

Forskning – vetenskaplig verksamhet - det att metodiskt leta efter något. Inom biodlingen är det mycket som det letas efter. Bisjukdomar i kupan. Då bland annat söka efter hur bina klarar av Varroakvalstret i bikupan… Förekomsten av varroakvalster i bisamhällena dokumenteras över tiden. Protokollen från åren 2016, 2017 är arkiverade.

Undersökningen sker första gången på året genom naturligt nedfall under två yngelperioder, 6 veckor. Det sker genom att en så kallad gallerlåda att fånga varroakvalster in under gallret samt på lådans botten. Gallerlådorna byts ut efter att två dygn har avverkats.

Andra gången sker om det är nödvändigt strax efter invintringen, Då med 180 ml. 60 % myrsyra såsom en långtidsbehandling under ca 12 – 14 dygn. Även här byts gallerlådorna ut efter två dygn inne under bisamhället. Täta byten gör det lättare att räkna kvalster i lådan.

En tredje gång sker bekämpningen av kvalstret med oxalsyra. Det inträffar i regel i första halvan av november. Under den tredje behandlingen byts gallerlådornna ut efter de första tre dygnen. Omigen efter tre dygn. Den slutliga avläsningen efter 6 – 8 dygn, då lådorna plockas bort. Samhället görs klart för vintern.

Möjligen att skakburken, tvättning av bina, kommer att introduceras. Även florsocker testas under innevarande år.